Napísali o nás:


Univerzálne 3D zariadenie TruDi od slovenskej firmy
(PC REVUE)

.

phone


Zameranie spoločnosti.
 

       Odborným zameraním spoločnosti je:

    - Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
       (vývoj elektronických modulov a programov),

   - Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 
       (vývoj a výroba 3D zariadení  a  CNC zariadení), 
 
    - Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
      (ochrana osobných údajov, ochrana utajovaných skutočností a bezpečnostné projekty).

Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:  GREP Plus s.r.o., IČO: 51 006 715, so sídlom: Roľnícka 10, 831 07 Bratislava  (ďalej len: „správca“).

 

Kontaktné údaje správcu sú:

 

adresa: Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, SR

adresa pre reklamácie: Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, SR

email:  info@grepplus.eu

telefón:  +421 902 930120

web: http://www.grepplus.eu/

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, IČO, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/tla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov jeplnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov našej spoločnosti) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 10tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU, SPRACOVATELIA)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, účtovnej kancelárie  

 

Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo do medzinárodných organizácií.

 

VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
  • právo podať sťažnosť v Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu pred malvérom, antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu e-mailov a prehliadačov, sieťou, ktorá je chránená bránou firewall, sieťou Wi-Fi chránenou heslom, privilegovanými kontami, ktoré sa nevyužívajú na každodenné úlohy, prístup k citlivým alebo osobným údajom je riadený a obmedzený iba na osoby, ktoré prístup k nim potrebujú, uzamykaním priestorov, aby nedochádzalo k vstupu neoprávnených osôb.

 

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

 

PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVEJ STRÁNKY

Prehlasujeme, že nami poskytované produkty a služby nie sú určené pre deti do 16 rokov, ako aj pre osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov.

 

Prehlasujeme, že so spoločnosťou Google Inc. - Google Analytics zdieľame len všeobecné

štatistické údaje.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

 

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára v prípade, že máte menej ako 16 rokov zároveň prehlasujete, že ste požiadali svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely členstva vo vernostnom programe potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018. 

Údaje máp
Údaje máp ©2019
Údaje mápÚdaje máp ©2019
Údaje máp ©2019
Mapa
Satelitné

Kontaktujte nás

GREP Plus spol. s r.o.

Rolnicka 10

831 07 Bratislava


Telefon: +421 902 930 120

Vytvorte si  web zadarmo